Nawigacja

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Informacje dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i dentystów

Dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć w białej, niepodpisanej teczce:

- przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,

- przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

 

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy):

1. zgłoszenie do PES – wypełnione na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych wydrukowane i własnoręcznie podpisane;

2. podanie do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA o przyjęcie kompletu dokumentów;

3. indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji – opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;

4. opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;

5. Karta Szkolenia Specjalizacyjnego z:

- decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem,

- wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami – staży, kolokwiów, dyżurów itd.;

6. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);

7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;

Zgodnie z § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył jednolity kurs w zakresie zdrowia publicznego, zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności orzecznictwo lekarskie, promocję i profilaktykę zdrowotną, epidemiologię, bioetykę i organizację i ekonomię zdrowia, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie dłuższy niż 7 lat.

8. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;

Osoby ze stopniami naukowymi:

- wykaz publikacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji,

- kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym;

9. zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM. Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Punkt 9 nie dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 113, poz. 658) – zgodnie z art. 11 ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r.;

10. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).

W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:

- go nie zdali;

- nie przystąpili do egzaminu;

- nie zdali jego części;

- nie podeszli do części egzaminu;

konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM. Nie ma więc potrzeby ponownego składania dokumentów do Departamentu Zdrowia MSWiA.

 

Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Zapoznaj się z kartą usługi

do góry