Służba Zdrowia MSWiA O nas -

Nawigacja

O nas

Departament Zdrowia MSWiA

 

Dyrektor:

 

Zastępca Dyrektora:

Agata Ziółkowska-Serzycka

 

Departament Zdrowia MSWiA

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

Sekretariat:
tel. 22 601 19 26
fax 22 601 57 24

dz@mswia.gov.pl

Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy, w szczególności:

 1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:

a) nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,

b) funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

c) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,

d) planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy, w jednostkach podległych Ministrowi;

3) wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

5) organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;

8) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji lekarskich, z tym, że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi – za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym kontrola działalności Centralnej Komisji Lekarskiej; 

10) prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;

11) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej.  

 

źródło informacji
 

do góry