Służba Zdrowia MSWiA Pomoc dla weteranów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pomoc dla weteranów

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom-funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.).

Ilekroć w tekście mowa o:

 • funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć funkcjonariusza i zwolnionego ze służby funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażaka i zwolnionego ze służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej;
 • najbliższym członku rodziny – należy przez to rozumieć małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z weteranem lub weteranem poszkodowanym.

Kontakt

W sprawach związanych z: 

 • zagadnieniami uprawnień z zakresu ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, przysługujących weteranom poszkodowanym–funkcjonariuszom oraz weteranom-funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSWiA – Wydział Polityki Zdrowotnej:

Jadwiga Karczewska, tel. 22 601 34 25, e-mail: jadwiga.karczewska@mswia.gov.pl

Teresa Sulik, tel. 22 601 39 80, e-mail:  teresa.sulik@mswia.gov.pl

 • PRZYZNANIEM STATUSU weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza zajmuje się Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Anna Pietrzyk, tel. 22 601 40 57, e-mail: anna.pietrzyk@mswia.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl

Więcej informacji o procedurze uzyskania statusu weterana i weterana poszkodowanego

 • otrzymaniem LEGITYMACJI weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, otrzymaniem DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza – Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA – Zespół do Spraw Funkcjonariuszy Służb Mundurowych:

Barbara Kremer, tel. 22 601 40 57, e-mail: barbara.kremer@mswia.gov.pl

Gabriel Brańka, tel. 22 601 71 00, e-mail: gabriel.branka@mswia.gov.pl

Więcej informacji o dokumentach potwierdzających status weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 ze zm.) – w dalszej części tekstu zwana Ustawą

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. z 2013 r. poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 500)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 373)

 

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, SOP i Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni albo łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych SOP lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Więcej informacji o procedurze uzyskania statusu weterana i weterana poszkodowanego

 

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z ustawy

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy – Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji w karcie usługi
 • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA, Więcej informacji w karcie usługi
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej informacji o dokumentach potwierdzających status weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Uprawnienia weteranów-funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi-funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana-funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej informacji o dokumentach potwierdzających status weterana-funkcjonariusza oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz weterana-funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz weterana-funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

 

Pełnomocnicy dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA ds. weteranów

W każdym SP ZOZ MSWiA została wyznaczona osoba do kontaktów z weteranami-funkcjonariuszami i weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami. W poniższej tabeli znajduje się wykaz osób, które pełnią funkcję pełnomocników dyrektorów SP ZOZ MSWiA ds. weteranów.

 

Lista pełnomocników dyrektorów SP ZOZ MSWiA ds. weteranów

L.p.

SP ZOZ MSWiA

Imię i nazwisko

Nr telefonu

1

Białystok

Bogdan L. DZIATKIEWICZ

85 869 45 51

2

Bydgoszcz

Iwona KALITOWSKA

52 582 62 01

3

Gdańsk

Elżbieta ŚLUSARCZYK

58 309 82 20

4

Katowice

Robert TRZOP

32 782 72 89

5

Kielce

Iga PAWEŁCZYK

41 349 35 14

6

Koszalin

Maciej MIELCZAREK

94 347 16 70

7

Kraków

Lucyna KONIECZKOWICZ

12 662 31 00

8

Lublin

Krzysztof POLBERG

81 728 46 26

9

Łódź

Katarzyna GÓRSKA

42 634 15 87

10

Olsztyn

Magdalena RADŁOWSKA

89 539 80 50

11

Opole

Elżbieta MIESZKOWSKA

77 401 11 06

12

Poznań

Elżbieta GRAMSZ

61 846 46 97

13

Rzeszów

Urszula RUPAR

17 864 32 21

14

Szczecin

Magdalena JACKOWSKA

91 433 21 06

15

Warszawa

Ewa SKOLIMOWSKA

Izabela WŁODARCZYK

22 508 15 66 (pn.-pt. 7:00-14:30)

22 508 18 48 (pn.-pt. 7:00-14:30)

16

Wrocław

Jadwiga PRYCIAK

71 798 46 17

17

Zielona Góra

Magdalena ERBREDER-MIROSŁAWSKA

68 452 77 24

18

Głuchołazy

Dorota WYSZYŃSKA

77 408 01 68

77 408 01 69

19

Górzno

Diana PAWŁOWSKA

65 536 12 27

20

Jelenia Góra – szpital

Małgorzata MAZUREK

75 643 57 13

21

Otwock

Elżbieta MĄKAL

22 779 20 61 wew. 22

22

Złocieniec

Małgorzata FALTYNOWSKA

94 367 12 22 wew.112

23

Ciechocinek – sanatorium

Anna ŻEBROWSKA

54 283 91 11

24

Jelenia Góra – sanatorium

Ewa FERLEWICZ

75 755 20 64 wew. 4028

25

Kołobrzeg – sanatorium

Halina GÓRAL

94 354 46 20 wew. 1100

26

Krynica-Zdrój – sanatorium 

Anna GANCARZ-ZIELIŃSKA 

18 471 28 51 

27

Kudowa-Zdrój – sanatorium

Małgorzata ŻYŁA

74 632 64 18

28

Sopot – sanatorium

Dorota LEJMAN

58 551 12 28

 

Poradnie zdrowia psychicznego funkcjonujące w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA

Miejscowość

Adres poradni

Numer telefonu

Białystok

ul. Fabryczna 27

85 869 45 89

Bydgoszcz

ul. Kopernika 14

52 582 62 75

Gdańsk

ul. Kartuska 4/6

58 309 82 56

Katowice

ul. Głowackiego 10

32 782 72 91

Kielce

ul. Wojska Polskiego 51

41 349 35 62

Koszalin

ul. Szpitalna 2

94 347 16 06

Kraków

pl. Inwalidów 3

12 633 04 31

12 662 31 00

Tarnów

ul. Krakowska 32

14 631 62 29

12 662 31 00

Nowy Sącz

ul. Żółkiewskiego 11

18 547 57 81

12 662 31 00

Lublin

ul. Spokojna 3

81 528 56 79

Łódź

ul. Północna 42

42 634 11 45

Olsztyn

ul. Wojska Polskiego 37

89 539 83 00

Opole

ul. Krakowska 44

77 401 11 73

Poznań

ul. Dojazd 34

61 846 46 82

Rzeszów

ul. Krakowska 16

17 864 32 22

17 864 32 57

17 864 32 23

Szczecin

ul. Piotra Skargi 16

91 422 27 68

Warszawa

ul. Wołoska 137

22 508 17 95

Ciechanów

ul. Mickiewicza 8

23 673 11 45

Radom

ul. Orląt  Lwowskich 5

48 367 34 00

Wrocław

ul. Grabiszyńska 35-39

71 798 47 25

Zielona Góra

ul. Wazów 42

68 452 77 64

Jelenia Góra

ul. Cieplicka 69/71

75 643 57 33

 

Wykaz konsultantów w Narodowym Funduszu Zdrowia ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa

do góry